Počasie United States of America, Ashburn United States of America, Ashburn +27°C